Wat kunnen we leren van implementeren: bundelen van lessen Aan de slag met preventie in uw gemeente

Deze projectaanvraag is geschreven voor de ZonMw subsidieronde ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ waarin 6 lokale consortia – waaronder Wijzer in de Wijk -, zich ingezet hebben om het gebruik van erkende interventies te stimuleren middels een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten. Dit project is erop gericht om de kennis en inzichten die de lokale consortia in deze periode hebben opgedaan te bundelen in een kennisproduct.

Het doel van het project is tweeledig:

1) Het overstijgend evalueren van kennis/ opbrengsten/ uitkomsten/ producten die bruikbaar zijn voor de gemeentelijke bestuurlijke, beleidsmatige en uitvoeringspraktijk gericht op preventie en integraal gezondheidsbeleid.

2) Deze kennis/ opbrengsten/ uitkomsten/ producten verwerken in een kennisproduct gericht op drie niveaus: de uitvoeringspraktijk en het bestuurlijke en het ambtelijk niveau.

Vraagstelling

  • Wat leveren de projecten op aan kennis/ opbrengsten/ uitkomsten/ producten die bruikbaar zijn voor de gemeentelijke beleids- en uitvoeringspraktijk gericht op preventie?
  • Wat leren we van deze projecten over het kiezen en implementeren van erkende interventies in een gemeentelijke context?
  • In welke mate zijn de aangedragen handvatten, zoals RIVM Stappenplan ‘Kiezen en aanpassen van interventies’ gebruikt en nuttig ervaren?
  • Hoe is binnen de projecten omgegaan met het wijkgezondheidsprofiel?
  • In hoeverre spelen succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid een rol binnen de projecten?
  • Welke elementen werken wel/niet tijdens de uitvoering (fase 2)?

Aanpak

Middels analyse van bestaande documenten, interviews met de projectleiders en andere betrokkenen, een co-creatie bijeenkomst en een afsluitende presentatie worden geleerde lessen gepresenteerd en verwerkt in een kennisproduct dat aanvulling biedt op reeds bestaande handvatten die beschikbaar zijn via de website van ZonMw en het RIVM stappenplan gezond leven. Daarnaast wordt VNG betrokken om goed aan te sluiten bij de gemeentelijke praktijk.

Participanten

Dit is een gezamenlijk project van de 6 lokale consortia van de ZonMw subsidieronde ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ waaronder Wijzer in de Wijk, in samenwerking met Amsterdam UMC, RIVM, GGD GHOR Nederland en VNG.

  • Hoofdaanvrager awpg Lumens, Addi van Bergen
  • Projectleider Joske Nauta, Amsterdam UMC
  • Onderzoekers Gioia Muru en Femke van Nassau, Amsterdam UMC
  • De zes lokale consortia:

Voor dit project is ZonMw Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) ontvangen (projectnummer 05550462210002).

Resultaten

De eerste opbrengst van het project is een overzicht van geleerde lessen (onderverdeeld in successen en barrières) in de zes deelprojecten. De thema’s die daarin aan de orde kwamen zijn: 1) Wie is u?, 2) Samenwerking, 3) Politiek/Beleid, 4) Wijkgezondheidsprofiel, 5) Aanpak, 6) Bereiken en betrekken van inwoners, 7) Monitoring en evaluatie, en 8) Borging.

Bij het uitwerken van de geleerde lessen werd duidelijk dat er al heel veel waardevolle producten zijn opgeleverd door de verschillende projecten. Tijdens de 2 co-creatie sessies werd vervolgens bepaald dat er 1 kennisdocument zou worden ontwikkeld met als focus de ontwikkeling van een leernetwerk.

Een grote basis voor het kennisdocument werd gelegd door het document “Open deur” van VNG waarin lessen uit de literatuur rondom leernetwerken is samengevat. In overleg met de projecten is vervolgens de inhoud van het kennisdocument vastgesteld: 1) Waarom?, 2) Partijen, 3) Functioneren, 4) Randvoorwaarden, 5) Inhoud leernetwerk, 6) Opbrengst. Resultaat is het kennisdocument “Samen leren – Ervaringen uit de lerende praktijk”.

Dit kennisdocument is ontwikkeld voor iedereen die een lerende praktijk wil inzetten, waaronder zowel de gemeentelijke als de lokale uitvoeringspraktijk. Dat betekent een breed toepassingsgebied onder bijvoorbeeld beleidsmakers, managers van wijksamenwerkingsverbanden, sociaal wijkteams, projectleiders ketenaanpakken, sociaal makelaars en medewerkers welzijnsorganisatie in de wijk of gemeente of subsidiegevers.

Het kennisproduct wordt breed verspreid zodat andere gemeenten die aan de slag gaan met preventie en integraal gezondheidsbeleid kunnen voortbouwen op de ervaringen van de 6 consortia. Zo kunnen gemeentes effectiever bijdragen aan een gezondere leefstijl van hun bewoners.

Samenvatting

In oktober 2018 gingen zes lokale consortia van start dankzij de ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ subsidie van ZonMw. Hierbij werkten gemeenten, GGD ’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein vier jaar lang samen om (erkende) interventies in te zetten en daarmee preventie te bevorderen. In dit project hebben we betrokkenen van de zes projecten geïnterviewd om de overstijgende lessen in kaart te brengen.

Aan het eind van de vier jaar bleek dat er binnen de zes consortia veel ervaring was opgedaan met het samen leren. In het kennisdocument “Samen leren –  Ervaringen uit de lerende praktijk” zijn de lessen vanuit de documentanalyse ‘Een open deur..?’ van het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein en VNG verrijkt met de ervaringen, geleerde lessen en materialen van de zes consortia van het project ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon