Terug naar overzicht

15 december 2023

ZonMw voorbereidingssubsidie voor Leren Transformeren goedgekeurd

In augustus 2023 ontving de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord (ZHN) een voorbereidingssubsidie om kennis en expertise over de transformatie naar passende zorg en ondersteuning te verdiepen en verbreden, met looptijd tot december 2023. De subsidie van 15.000 euro is ingezet voor het volgen van workshops, het delen van opgedane kennis uit de workshops binnen het eigen samenwerkingsverband en voor ondersteuning bij het schrijven van een subsidieaanvraag voor de ZonMw subsidieoproep “Leren transformeren, van zorg naar gezondheid”.

 

De Alliantie Positieve Gezondheid ZHN

De Alliantie Positieve Gezondheid ZHN is een breed samenwerkingsverband van gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, inwonersinitiatieven, zorgverzekeraar, Reos, GGD Hollands Midden, LUMC, Hogeschool Leiden en AWPG NZH. De 23 aangesloten partners hebben met elkaar als ambitie gesteld dat in 2030 inwoners ervaren dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid zodat inwoners eigen regie kunnen nemen in hun leven en initiatieven in hun wijk kunnen oppakken.

 

Transformatie van zorg naar gezondheid

In het Integraal Zorgakkoord is een belangrijke rol voorzien voor regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden bij het organiseren van passende zorg en ondersteuning in de regio. De focus hierbij ligt met name op de basisprincipes: gezondheid in plaats van ziekte en Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Juiste Zorg Op de Juiste Plek gaat om het voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis waar dat kan, verder weg als dat moet) en het vervangen van zorg door andere (effectievere en/of efficiëntere) vormen, zoals digitale en hybride zorg.

 

Ondersteuning domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden nodig

Uit een verkenning van ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden aanvullende expertise en ondersteuning nodig hebben in de stappen naar passende zorg en ondersteuning. Samen met landelijke partijen ontwikkelde ZonMw zes workshops op de bouwstenen van transformatie:

 

1. Monitoring en kennis- en datagedreven werken;

2. Differentiëren op (sub)populaties;

3. Organisatie- en governancevraagstukken;

4. Bekostiging, financiering en contractering;

5. Samenwerking met burgers;

6. Lerend vermogen.

 


Bron: ZonMw

Terugblik op de workshops

Op 21 september en 9 oktober kwamen deelnemers vanuit verschillende domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden bijeen in Utrecht voor zes workshops over de bouwstenen van transformatie. Ook vanuit de Alliantie PG was een brede delegatie aanwezig. Hieronder een korte impressie van hun indrukken en opgedane kennis.

 

Differentiëren in subpopulaties 

Differentiatie in beleid is noodzakelijk. Met uniforme beleidsafspraken worden gezondheidsverschillen groter. Deze workshop focuste op de achterliggende factoren en mechanismen van sociaal economische gezondheidsverschillen, en wat dat betekent voor het dagelijks handelen als bestuurder, programmaleider en professional.

 

Eva:

Getriggerd door: 1 op de 5 mijdt of vraagt zorg [te laat] vanuit angst voor kosten. Grote groep die niet bereikt wordt met ‘standaard’ aanbod. Echt een uitdaging hen goed te bereiken.

Geleerd: Nadenken over HOE aan de slag met ongelijke behandeling voor verschillende mensen op een manier die aansluit op hun behoeften (equity).

 

Organisatie- en governancevraagstukken
Het nieuwe paradigma vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gezondheid, eigenaarschap op de veranderingen, investeren in vertrouwen en adaptief leiderschap. Deze workshop was gericht op hoe je toewerkt naar een andere vorm van organiseren en verantwoorden, passend bij de transformatieopgave.

Ellen:
Getriggerd door: Belang informele organisatie >> gedeelde waarden leidend laten zijn, gezamenlijke droom.
Geleerd: Verschil tussen zelfregulerend, leiderorganisatie en administratieve organisatie netwerk en wat dit voor onze Alliantie betekent.

Lerend Vermogen 

Deze bouwsteen vormt de basis voor het gehele transformatieproces. In de workshop kwam naar voren waarom lerend vermogen zo belangrijk is in het transformatieproces en hoe geleerde lessen om te zetten in acties.  

 

Wendy & Jacqueline: 

Getriggerd door: Welke vraag gebruik je bij reflectie: Doen we het goed? of Doen we het goede? 

Geleerd: Double loop leren: durf je je oorspronkelijke plan te wijzigen als dit nodig blijkt?

 

Voor samenvattingen van alle workshops en pdf’s van de presentatie, kijk op de ZonMw pagina.

 

Hoe nu verder?? 

De opgedane kennis is binnen de Alliantie Positieve Gezondheid gedeeld en meegenomen in het projectvoorstel “Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN” dat 4 december is ingediend bij ZonMw programma ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’. Dit voorstel is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van Evelien van der Vinne, Strategisch Adviseur en Onderzoeker Zorg bij BeForced. Medio januari 2024 krijgen we een reactie op de aanvraag en is er gelegenheid voor wederhoor. 

 

Contactpersoon 

Ellen van Steekelenburg, EvanSteekelenburg@ggdhm.nl.

 

Meer lezen
Ondersteuning regionale samenwerking | ZonMw
Terugblik op de workshops rondom ‘leren transformeren, van zorg naar gezondheid’ | ZonMw
Leren transformeren van zorg naar gezondheid | ZonMw

 

Dit project is mogelijk wordt gemaakt door:

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon