Bereiken van kwetsbare groepen

 
Lopend2023

Countering syndemic vulnerability: a Community Resilience Approach

Sociale ongelijkheid veroorzaakt gezondheidsverschillen, wat leidt tot clustering van ziekten in buurten met lage inkomens. Deze verschillen zijn duidelijk zichtbaar in steden met gescheiden buurten, waar mensen die slechts een paar kilometer van elkaar vandaan wonen een heel verschillende levensverwachting hebben. Er is echter een gebrek aan kritische kennis. De meeste onderzoeken hebben zich geconcentreerd op afzonderlijke gezondheidsproblemen, en het ... Lees meer

Afgerond2015

Gezinnen in Katwijk Noord: kwetsbaarheid en veerkracht van generatie op generatie

Er is in Katwijk sprake van een cultureel relatief homogene en hechte autochtone gemeenschap, met een hoge prevalentie van leefstijl gerelateerde problemen. Het doel van het project is de gezondheid en welzijn van de bewoners (gezinnen) te versterken door een intergenerationele aanpak. De onderzoeksvraag is opgedeeld in meerdere subvraagstellingen: Welke clusters van gezondheidsproblemen in de gezinnen in Katwijk-Noord worden er ... Lees meer

Afgerond2015

Leiden Noord, Gezonde Toekomst Dichterbij

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij ondersteunt projecten die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaaleconomische status, met name ‘kansarme gezinnen’. Door te zorgen dat mensen niet alleen gezonder worden, maar zich ook gezonder voelen. Naast de aanpak van roken, alcoholgebruik en overgewicht, is er ook aandacht nodig voor psychosociale problematiek en het versterken van ... Lees meer

Afgerond2014

Verzekerd bewegen met een minimum inkomen

Sinds 1 januari 2013 wordt in de collectieve zorgverzekering minima (CZM, nu gemeentepolis genoemd) van Zorg & Zekerheid (Z&Z) een beweegprogramma aangeboden. Dit is een verzekering met gemeentelijke collectiviteitskorting speciaal voor minima. Op deze wijze kan de gemeente betaalbare en kwalitatief goede zorg leveren aan haar burgers. Onder de doelgroep van de CZM, de minima, heeft een hoog percentage overgewicht. ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Gezondheidsdialoog in de wijk. Bewoners en professionals samen werkt dat beter?

Kern van dit project is dat, wanneer bewoners medeverantwoordelijkheid hebben bij het opzetten en uitvoeren van activiteit gericht op het verbeteren van hun leefstijl, zij door betere betrokkenheid meer motivatie tot gedragsverandering zullen hebben. Het takenpakket van de huisartspraktijk is aan verandering onderhevig. Naast het vanouds beoordelen en behandelen van klachten, is steeds meer sprake van geprotocolleerde zorg voor patiënten ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond

COACH’D, begeleiding na een verhoogd risico bij een gezondheidscheck

Er is een persoonlijke gezondheidscheck ontwikkeld en ingevoerd om mensen inzicht te geven in hun risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen. Indien uit deze health check naar voren komt dat iemand een hoog risico heeft op gezondheidsproblemen, wordt hij of zij uitgenodigd voor een preventieconsult bij de huisarts. De ervaring leert dat deze initiatieven sommige mensen beter bereiken ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Recidive Meldpunten Zorg en Overlast en Meldpunten Bezorgd

Bij de Meldpunten Zorg en Overlast in GGD-regio Hollands Midden en de Meldpunten Bezorgd in de subregio Zuid-Holland West van GGD-regio Haaglanden worden personen gemeld over wie men zich ernstig zorgen maakt of van wie men ernstig overlast ondervindt. De Meldpunten hebben onder andere taken bij het voorkomen van dreigende huisuitzettingen en dreigende afsluiting van energie. Als schakel in een ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Preventiekracht dichtbij huis

Net als in Nederland bestaan er sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de regio Zuid-Holland Noord, onderdeel van de GGD regio Hollands Midden (GGD HM, 2008 en 2009). Laagopgeleiden in alle leeftijdscategorieën in Zuid-Holland Noord ervaren hun gezondheid vaker als matig tot slecht. Er is sprake van een ongezondere leefstijl dan bij mensen met een hogere SES dan met een lagere SES. Dit ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2009

CHECK’D: De persoonlijke gezondheidscheck in kwetsbare groepen

De zogenaamde persoonlijke gezondheidscheck is recent geïmplementeerd en beoogt mensen te helpen beslissen of ze al dan niet hun (ongezonde) leefgewoonten moeten veranderen of medicijnen moeten gaan slikken om zo hun risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten te verkleinen. Deze health check bestaat uit een risicotest die door patiënten thuis wordt ingevuld. Indien uit de test een verhoogd ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Samenwerken in de wijk voor (O)GGZ, gemeente Zuidplas

Per 1 januari 2015 is de functie ‘begeleiding’ uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz) vervallen. Cliënten die begeleiding krijgen vanwege de Awbz moeten nu een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van de gemeente. Deze transitie gaat gepaard met een bezuiniging van 25%. Om de transitie goed te laten verlopen, is innovatie en samenspel tussen gemeenten, aanbieders ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

(On)gezondheid bij individuen met een lage SES

Bij individuen met een lage sociaal-economische status (SES) bestaat grote behoefte aan de bevordering van een betere gezondheid. Door de grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en een hoge SES hebben individuen met een lage SES gemiddeld een zeven jaar kortere levensverwachting. Desalniettemin bestaat er een grote heterogeniteit binnen de lage SES populatie; sommige mensen hebben namelijk wel een ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Sociaal Medisch (Leefstijl) Advies aan uitkeringsgerechtigden

De afdeling Sociaal Medische Advisering van de GGD Hollands Midden is met ingang van januari 2012 op doorverwijzing van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leiden mensen met een (aanvraag voor een) WWB uitkering gaan screenen op hun gezondheidsrisico’s. Over het algemeen betreft het hier een populatie met een laag sociaal economische status (SES), waarbij een aanzienlijk deel psychische ... Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon