Terug naar overzicht

2 september 2021

Nieuw thema in de landelijke Kennisagenda: mentale gezondheid

De landelijke Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ is geactualiseerd. In de nieuwe versie wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mentale gezondheid. Het bevorderen van de mentale gezondheid van mensen is een belangrijk en actueel thema. Een beter zicht op kennisvragen die bestaan op dit terrein is gewenst, mede om te komen tot een onderbouwde prioriteitstelling.

Bureau Pluut en Partners voerde op verzoek van het Kennisplatform Preventie een verkenning en analyse uit van het thema mentale gezondheid. Bij de inventarisatie van het thema mentale gezondheid stonden de volgende drie pijlers centraal:

  1. Afbakening en duiding van begrip mentale gezondheid
  2. In kaart brengen van (kennis)activiteiten die momenteel ontplooid worden
  3. Inzichtelijk maken kennisvraagstukken en onderbouwing voor prioriteitsstelling

Definitie mentale gezondheid

Bij pijler 1 koos het Kennisplatform voor de WHO definitie van mentale gezondheid:

Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community.

WHO

Kenniskaarten

Pijler 3 leverde drie “kenniskaarten” op:

  1. een integrale aanpak van preventie,
  2. brede implementatie/adaptatie van bewezen interventies en
  3. een top vijf van belangrijkste inhoudelijke onderwerpen.

De drie kenniskaarten geven aanbevelingen en suggesties voor kennisvragen zoals:

Deze aanbevelingen zijn nuttig voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en de praktijk, omdat ze blootleggen naar welke thema’s op het gebied van mentale gezondheid meer onderzoek moet worden gedaan en hoe bestaande kennis beter benut kan worden.

Kennisplatform Preventie

Het kennisplatform dat de kennisagenda heeft opgesteld is een onafhankelijk platform, bestaande uit experts vanuit beleid, onderzoek en praktijk, en wordt inhoudelijk begeleid door de Chief Science Officer van VWS prof. dr. Caroline Baan en voorgezeten door prof. dr. Henk Garretsen. Het platform heeft van VWS de opdracht gekregen om een dynamische kennisagenda op te leveren en deze jaarlijks te actualiseren.

Twee thema’s toegevoegd aan kennisagenda

Naast de actualisatie met mentale gezondheid zijn ook de thema’s co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak uitgewerkt. In bijlagen IV en V bij de kennisagenda worden concrete handvatten en inzichten geboden, die helpen bij een betere aansluiting op de behoeften die leven in de (beleids)praktijk.

Een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met wijkgericht werken.

Meer lezen

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon