Terug naar overzicht

24 januari 2023

ZonMw subsidies voor versterking GGD kennis- en adviesfunctie

Een uniek samenwerkingsverband van 10 AWPG-en, RIVM, GGD GHOR Nederland en VNG start 1 februari 2023 met het opzetten van een landelijk leernetwerk dat kennis gaat uitwisselen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie, onderling én met GGD’en. Hiervoor ontvingen zij een subsidie uit het ZonMw Preventieprogramma 2019-2022.

GGD als regionale schakel in kennisuitwisseling

Op landelijk niveau staat een stevig bouwwerk aan kennisinstellingen rondom preventie en er is veel kennis beschikbaar. Deze kennis wordt helaas niet altijd benut. Er is behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling tussen landelijk en lokaal niveau. Die verbetering zit bijvoorbeeld in de vertaling van landelijk ontwikkelde kennis naar lokaal niveau, maar ook in het terugkoppelen van lokale ervaringen rond de implementatie van leefstijlinterventies naar landelijke niveau. Als regionale schakel kunnen GGD’en hierbij een belangrijke rol spelen.

Ambities in IZA en GALA

De verwachting is dat gemeenten de komende jaren vaker een beroep doen op GGD’en. De ambities in het IZA en GALA -om de beweging van zorg naar gezondheid te maken en tot meer regionale samenwerking te komen- vragen om versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Het doel van het landelijke leernetwerk is om de rol van GGD’en te versterken.

Aan de slag met erkende interventies

ZonMw heeft daarnaast aan 23 GGD’en een ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ toegekend. Met deze subsidie kunnen GGD’en personeel vrijmaken voor het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context en om deel te nemen aan het overkoepelend leernetwerk van kennispartijen. Elke GGD richt zich op één van de volgende vier erkende interventies: Gecombineerde leefstijl interventie (GLI), Ketenaanpak overgewicht kinderen, Valpreventie bij ouderen of Welzijn op Recept.

In het landelijk leernetwerk gaan we samen met GGD’en en andere partners zoals gemeenten en hun inwoners, kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

ZonMw impuls voor GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden

Ook GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden ontvingen een ZonMw Impuls versterking kennisfunctie GGD.

GGD Haaglanden ontving de impuls voor het monitoren en evalueren van de ketensamenwerking in de pilot Kind Naar Gezond Gewicht (KNGG) in de wijk Meerzicht (Zoetermeer). KNGG kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit het zorg- en sociaal domein. Met het project willen zij de kennis en effectiviteit van de ketensamenwerking vergroten.

GGD Hollands Midden richt zich op Welzijn op Recept (WoR). De uitkomsten en aanbevelingen van eerdere evaluaties in de gemeenten Noordwijk, Zoeterwoude en Leiden worden gebruikt als basis voor verder onderzoek naar de werkzame elementen bij de implementatie van WoR, de meerwaarde van de interventie zelf en de adviserende rol van de GGD richting gemeenten.

Betrokkenheid AWPG NZH

Voor het opzetten en uitvoeren van het leernetwerk wordt het LISO-framework gebruikt: Leernetwerken In het SOciaal domein. Dit framework is ontwikkeld door Noortje Pannebakker van TNO e.a., op basis van verschillende scoping reviews om de werkzame elementen voor organisatie-overstijgende leernetwerken in kaart te brengen. Noortje zal de procesbegeleider en het begeleidingsteam van het project trainen in het werken in een organisatie-overstijgende leernetwerk, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij aandachtspunten bij de start van het leernetwerk.

AWPG AMPHI (hoofdaanvrager), APWG Limburg en AWPG Brabant zijn de trekkers van het landelijke project. De looptijd is 24 maanden.

 

Meer informatie

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon