Implementatie E-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda

De gemeente Gouda heeft een significant hoger percentage volwassenen met een matig of hoog risico op angst- of depressie dan gemiddeld in Hollands Midden. Vroegsignalering en toeleiding naar preventieve interventies en ondersteuning leidt tot minder depressie, meer mentale veerkracht en meer zelfredzaamheid.

In de regio Midden-Holland wordt door de Regiegroep Depressie en een samenwerkingsverband van huisartsen, eerstelijnspsychologen, de patiëntenorganisatie ZOG, GGD HM en de GGZ aangegeven dat zij graag de depressieketen wil complementeren met een systeem van vroegsignalering. Om vroegsignalering te realiseren is het belangrijk dat medewerkers van eerstelijns- en welzijnsinstellingen – in goede samenwerking met de anderhalve lijn – geschoold worden om cliënten met depressieve klachten of stoornissen vroeg te kunnen herkennen en hen toe te leiden naar passende zorg of ondersteuning. Een bestaande, theoretisch onderbouwde en in een pilot getoetste scholing is de e-learning Signaleren depressie.

Doel van het project is het verkrijgen van meer inzicht in de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van de e-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda.

Vraagstelling

 • Wat zijn strategieën voor (zelfstandig werkende) professionals in zorg en welzijn om de geleerde werkwijze in een scholing te laten beklijven?
 • Hoe worden de onderdelen uit het actieplan beoordeeld?
 • Hoe verloopt het implementatieproces?
 • Welke aanbevelingen vloeien voort uit de ervaringen?

Aanpak

De implementatie in een wijk van de e-learning Signaleren depressie houdt een vernieuwing in van de toepassing van de digitale scholing. Om zowel de vernieuwing te begeleiden als om kennis op te kunnen doen over het proces en de verbetermogelijkheden is een onderzoek uitgevoerd met kenmerken van actieonderzoek. Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek.

Participanten

 • Gemeente Gouda, Katrien Overal, ambtenaar volksgezondheid, opdrachtgever en projectgroeplid
 • GGD Hollands Midden, N. van der Zouwe, adviseur Publieke Gezondheid, projectleider
 • GGD Hollands Midden, M. van Veldhuizen, junior onderzoeker
 • LUMC/PHEG, M. Crone, universitair hoofddocent, adviseur
 • GGZ Midden-Holland, J.Vink, directeur, adviesgroep
 • GGZ Midden-Holland, J. Nolten de Sauvage, projectgroeplid
 • Transmuraal Netwerk Midden-Holland, M. van den Dool, projectondersteuning

Contactpersoon
Nicolette van der Zouwe, adviseur Publieke Gezondheid, GGD Hollands Midden, E nvanderzouwe@ggdhm.nl.

Resultaten

In de voorbereidende fase zijn gesprekken gevoerd met zorgverleners en organisaties in zorg en welzijn. Er zijn twee focusgroepen gehouden met HBO-geschoolde professionals over de vraag wat er nodig is om een nieuw geleerde werkwijze depressiepreventie te laten beklijven. Op grond van de resultaten heeft de projectgroep de vervolgacties vastgesteld: aanbieden van de e-learning Signaleren depressie, vervolgens de mogelijkheid om te oefenen met het geleerde in een interactieve bijeenkomst en het maken van een praktisch overzicht van het aanbod in de wijk, dat past bij universele, selectieve en geïndiceerde depressiepreventie. Achttien professionals hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Zij zijn daarover positief, het gemiddelde rapportcijfer is 8,3.

Deze ervaringen hebben eraan bijgedragen dat in Leiden en Leiderdorp de sociale wijkteams een vergelijkbare scholing hebben ontvangen. Ook zij hebben deze positief beoordeeld. De ervaringen in de drie gemeenten hebben waardvolle informatie opgeleverd om de implementatie in een wijk nog meer te versterken. Voorbeelden zijn aanvullende intervisie over praktijkvragen en korte oefenopdrachten tussen de lessen van de e-learning door.

Producten

Implementatie E-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda.
Nicolette van der Zouwe, Marieke van Veldhuizen, 2016.

Samenvatting

De wijk Korte Akkeren in Gouda heeft een significant hoger percentage volwassenen met een risico op angst- of depressie dan gemiddeld in Hollands Midden. De bestaande e-learning Signaleren depressie leert HBO-professionals in zorg en welzijn depressieve signalen bij cliënten te herkennen en te bespreken, hen te motiveren om ze aan te pakken en hen toe te leiden naar passend aanbod. De scholing volg je individueel. De vraag is hoe de geleerde werkwijze in de e-learning geborgd kan worden in een wijkaanpak.

Uit focusgroepen met professionals in de wijk blijkt dat oefenen met gespreksvoering en het beter leren kennen van elkaar en elkaars aanbod, hen zal helpen om het geleerde uit de e-learning in de praktijk toe te gaan passen. Achttien professionals hebben vervolgens de e-learning Signaleren depressie en een interactieve bijeenkomst om te oefenen gevolgd, en een overzicht van aanbod gekregen. Zij hebben deze onderdelen positief beoordeeld (gemiddelde rapportcijfer 8,3).

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon